PDA

View Full Version : Đề Cương Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin 1Jupiter
09-05-2010, 10:00
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1
(Basic Principles of Maxism – Leninnism 1)1. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 1)


Mã môn học: CBML1201
Số đvhr: 3
Loại môn học: Bắt buộc
Phân bổ giờ đối với các hoạt động:

Giảng lý thuyết : 33 tiết
Thảo luận, Kiểm tra : 12 tiết
Tự học : 45 tiết


Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Khoa cơ bản I/ Bộ môn Mác - Lênin

2.Mục tiêu của môn học

- Kiến thức:
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin ( Đối tượng, mục đích và những yêu cầu về mặt phương pháp )
+ Sinh viên nắm được cơ sở lý luận cơ bản nhất về: chủ nghĩa duy vật biện chứng, nội dung của phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;
- Kỹ năng:
+ Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
+ Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
+ Thông qua các hình thức như thảo luận, làm việc theo nhóm, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề, làm việc với người khác
+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học đối với sinh viên
- Thái độ, chuyên cần:
+ Cần cù, năng động tiếp thu kiến thức
+ Làm đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập thảo luận mà giáo viên yêu cầu

3.Tóm tắt nội dung môn học

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương: chương1: chủ nghĩa duy vật biện chứng - với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; chương 2: phép biện chứng duy vật - với tư cách “học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người; (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, t.23, tr. 53), chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống các quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của xã hội loài người.

4. Nội dung chi tiết môn học

Chương mở đầu: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

I. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin
II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu
2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu

Chương I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
II. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
1. Vật chất
2. Ý thức
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Chương II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
2. Phép biện chứng duy vật
II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2. Nguyên lý về sự phát triển
III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
1. Cái chung và cái riêng
2. Bản chất và hiện tượng
3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
4. Nguyên nhân và kết quả
5. Nội dung và hình thức
6. Khả năng và hiện thực
IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
3. Quy luật phủ định của phủ định
V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
2.Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó
2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
IV. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội
2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội
V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
1. Con người và bản chất của con người
2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân

5.Học liệu:

- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2009
- Sách tham khảo:
1/ Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2/ Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

6.Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình dạy-học
Lịch trình chung:

http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2716&stc=1&d=1273372886


Lịch trình cụ thể :
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2717&stc=1&d=1273372998
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2718&stc=1&d=1273373089
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2724&stc=1&d=1273373975
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2719&stc=1&d=1273373934
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2720&stc=1&d=1273373941
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2721&stc=1&d=1273373949
http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2722&stc=1&d=1273373956http://www.svptit.org/attachment.php?attachmentid=2723&stc=1&d=1273373964

7. Thang điểm đánh giá : từ 0 đến 10

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học: 8.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá:


Tham gia học tập trên lớp: (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận,…);
Phần tự học, tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân:bài tập, thảo luận, kiểm tra…)
Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Viết
Thi: Viết

8.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra:


Tham gia học tập trên lớp: 10 %
Thảo luận: 10 %
Kiểm tra giữa kỳ: 10 %
Thi: 70 %

deyenchoemnohoc
27-12-2012, 16:55
cho mjh hoi thang diem co phai la` 30% diem danh 20% diem kiem tra giua ky 50% diem cuoi ky`!!!!
hay la giong o tren 10% 10% 10% 70%:105: